Zasady prawa finansowego

Prawo finansowe stanowi ogół norm prawnych, które regulują i określają działalność finansową. Termin ten do powszechnego użycia został wprowadzony w Polsce w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym roku. W okresie poprzedzającym wprowadzenie terminu prawo finansowe w Polsce używano terminu skarbowość i prawo skarbowe, którego to jednak zakres był znacznie węższy niż zakres prawa finansowego w gospodarce współczesnej. Podmiot prawa finansowego jest to osoba lub jednostka organizacyjna, która jest objęta uprawnieniami lub obowiązkami finansowo-prawnymi. W procesie publicznej działalności finansowej występują dwie grupy podmiotów. Pierwsza grupa to organy państwowe oraz organy samorządu terytorialnego. W zakresie prawa finansowego zakres ich kompetencji jest określony w formie ustaw i innych przepisów prawa finansowego. W odniesieniu do zespołu instytucji, które zajmują się gromadzeniem i rozdzielaniem środków pieniężnych używa się określenia aparat finansowy. W skład aparatu finansowego wchodzą jednostki organizacyjne rożnych szczebli do których zalicza się Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, wydziały finansowe terenowych organów administracji rządowej i samorządowej oraz organy kontroli skarbowej. Druga grupa podmiotów prawa finansowego to osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które posiadają określone uprawnienia i obowiązki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.