Zasada maksymalizacji efektów

Aby zlikwidować dysproporcje jak się pojawia między zapotrzebowaniem na dobra i różnego rodzaju usługi a możliwościami ich wyrównania człowiek jest zmuszony do prowadzenia działalności gospodarczej. Z uwagi na ograniczoność występujących dóbr człowiek został zmuszony do rozstrzygnięcia jak i w jakim celu użyć dostępne dobra. Wymusza to na człowieku podjęcie racjonalnych działań. Za podstawowe zasady związane z racjonalnymi działaniami uznaje się zasadę maksymalizacji efektów i zasada minimalizowania użytych środków. Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza na przedsiębiorcy takie zachowanie, które przejawia się w dysponowaniu dostępnymi środkami w taki sposób, aby został osiągnięty możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący poziom zaspokojenia potrzeb, lub dany środek, który został użyty do realizacji danego przedsięwzięcia wiązał się z jak najmniejszym stopniem jego zużycia. Działalność gospodarcza w ujęciu O. Lange to taki rodzaj działalności człowieka, który skupia się na świadomym i celowym dążeniu do realizacji określonych celów, do realizacji których zostały użyte pewne środki. Ustawa o działalności gospodarczej mówi o tym, że działalność gospodarcza to każdy rodzaj działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej, która jest prowadzona w celach zarobkowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.