Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia dwudziestego ósmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku i jego zadania polegają na między innymi zapewnieniu i wypłacaniu odszkodowań z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC posiadaczowi pojazdów mechanicznych za szkody, które powstały w związku z ruchem tych pojazdów. Dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie rolnikowi w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego wtedy gdy doszło do powstania szkody na osobie. Sprawca nie mógł być zidentyfikowany lub nie jest znany. Dodatkowo wyplata ubezpieczenia następuje także w sytuacji w której doszło do powstania szkody na mieniu i osobie, kiedy to sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego. Zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych należy więc do zadań ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Od chwili powołania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego miała miejsce sytuacja, w której UFG musiał poradzić sobie z problemami jakie wyniknęły w chwili upadku firm ubezpieczeniowych, takich jak Westa, Westa Life, Gryf, Hestia i Fenix. Te firmy ubezpieczeniowe posiadały roszczenia ze strony osób ubezpieczonych na kwotę ponad sto dwadzieścia milionów złotych. Zaspokojenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia na życie jest ograniczone do pięćdziesięciu procent wierzytelności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.