Środki finansowe gminy

Dochodami gminy określa się środki finansowe, które są pobierane przez gminę od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Na budżet gminy składają się także środki pieniężne, które gmina otrzymuje od państwa, a także różne subwencje i dotacje, które są przeznaczone na realizowanie i zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej. Odnośnie samodzielności gminy bardzo ważny jest podział dochodów gminy na środki własne gminy i środki obce. Dochody własne gminy przyznawane są ustawowo gminie na czas nieokreślony, natomiast dochody obce nie maja stałego charakteru i nie są związane z własną działalnością gminy. Bardzo dokładnie dochody gmin określa ustawa o samorządzie terytorialnym, oraz ustawa o finansowaniu gmin. Wydatki budżetu gminy, to środki pieniężne, które są przekazywane z budżetu gminy na realizację zadań gminy. Wydatki gminy nie obowiązują przy wypłacaniu przez gminę środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W wydatkach budżetu gminy należy rozróżnić wydatki, które są związane z bieżącym funkcjonowaniem komunalnych jednostek organizacyjnych gminy i dotacje oraz wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe obowiązują przy wydatkach, które są przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz udziałów gminy w spółkach. Przychody są to nadwyżki finansowe dochodów nad wydatkami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.