Rodzaje zamówień publicznych

Zamówienia publiczne są to zamówienia związane z robotami budowlanymi, usługami i dostawami, które podlegają finansowaniu środkami publicznymi. Na środki publiczne składają się pieniądze, które pochodzą z budżetu państwa, a są przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną. Środki publiczne to także pieniądze, które pochodzą z budżetów jednostek samorządów terytorialnych, które są przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną. W skład środków publicznych wchodzą także kredyty, na które Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego udzieliły poręczenia raz zagraniczne środki przyznawane na podstawie umów międzynarodowych. Są to tak zwane środki pomocowe. Zamówienia publiczne są regulowane ustawą z dnia dziesiątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku o zamówieniach publicznych. Zgodnie z tą ustawą zakłada się, że wydatkowanie środków publicznych musi być poprzedzone procedurą zamówień publicznych, która musi być oparta na następujących ich rodzajach. Pierwsze to przetarg nieograniczony, dalej przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zamówienie z wolnej ręki i zapytania o cenę. Szczegółowe wymagania i procedurę postępowania określone zostały przepisami, które znalazły się w ustawie o zamówieniach publicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.