Regulacja zobowiązań podatkowych

Regulacja zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe związane są z tym, ze obowiązek podatkowy wynika z odpowiednich norm prawnych. Jeżeli podatnik znajdzie się w sytuacji, w której normy prawne ją definiują wówczas powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy zostaje przekształcony w zobowiązanie podatkowe wtedy, gdy zostanie skonkretyzowana kwota podatku. Zobowiązanie podatkowe jest to nic innego, jak tylko zobowiązanie uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa świadczenia pieniężnego zwanego podatkiem. Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby. Pierwszy sposób powstaje w chwili doręczenia decyzji, która ustala wysokość zobowiązania, drugi natomiast powstaje wtedy, gdy na mocy prawa zaistnieją okoliczności, które są połączone z przepisami prawnymi. Powstanie zobowiązania podatkowego to nie zawsze sytuacja w której dochodzi do określenia zobowiązania podatkowego. Ustawa inaczej zwana Ordynacją podatkową przewiduje dwie możliwe sytuacje, w których nie dochodzi do określenia zobowiązania podatkowego. Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zaniecha się ustalania zobowiązań podatkowych oraz druga sytuacja, w której zaniecha się poboru zobowiązania podatkowego. Organy podatkowe są organami właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach indywidualnego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych. Decyzje wydawane mogą być zarówno na wniosek podatnika jak i urzędu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.