Regionalna Izba Obrachunkowa

Regionalna Izba Obrachunkowa, w skrócie zwana RIO, jest to organ kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami komunalnymi. Regionalne Izby Obrachunkowe zostały powołane do życia mocą ustawy z roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku. Głównym celem i zadaniem Regionalnych Izb Obrachunkowych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zasad, jakie obowiązują organy jednostki samorządu terytorialnego w sferze dysponowania publicznymi środkami
Finansowymi. Regionalna Izba Obrachunkowa jako organ kontroli gospodarki finansowej gminy, związków komunalnych i innych komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych prowadzi kontrole bądź z własnej inicjatywy, bądź też na wniosek podmiotów samorządowych. Do ustawowego zakresu działań Regionalnych Izb Obrachunkowych zalicza się wydawanie opinii o sprawach istotnych dal gminy pod względem finansowym, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla podmiotów komunalnych w zakresie spraw budżetowych oraz ustalanie budżetu gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w przypadku nieuchwalenia przez radę do trzydziestego pierwszego marca roku budżetowego. Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi jednostkami budżetowymi, które obejmują swoim zakresem działania jedno lub kilka województw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.