Podaż pieniądza gotówkowego

Podaż pieniądza to inaczej suma pieniądza gotówkowego, wkładów na rachunkach bieżących oraz wkładów na rachunkach terminowych. W ekonomii przyjmuje się założenie, że ludzie trzymają pieniądz w formie gotówkowej tylko wówczas, gdy określone warunki równoważą tak zwany koszt utraconych korzyści. Warunki te są określone w literaturze przedmiotu jako motywy. Najczęściej mamy do czynienia z motywem transakcyjnym, przezorności i spekulacyjny. Motyw transakcyjny jest to konieczność posiadania pełnej gotówki na bieżące zakupy i płatności, które nie mogą być załatwione przy pomocy obrotu bezgotówkowego. Motyw przezorności stanowi o konieczności utrzymywania pewnych rezerw gotówki na nieprzewidziane, a konieczne wydatki lub bardzo atrakcyjne i korzystne zakupy. Motyw spekulacyjny to konieczność posiadania pewnej kwoty pieniędzy gotówkowych. Może to być związane ze spekulacyjnym zakupem papierów wartościowych. Często motyw spekulacyjny jest nazywany motywem portfelowym. Te motywy powodują ciągłą zmianę proporcji podziału zasobu pieniądza między jego postacią gotówkową, depozytową i majątkową. Pieniądze trzymane są z uwagi n ich płynność. Zagregowany popyt na pieniądz rozpatrywany jest w wyrażeniu realnym i nie stanowi on popytu na pewną liczbę jednostek walutowych, lecz jest popytem na pewną wielkość siły nabywczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.