Obowiązek posiadania rezerwy

Bank centralny jak wiadomo ma za zadanie regulowanie dopływem i odpływem pieniądza w instytucjach depozytowo-kredytowych . Regulowanie to odbywa się za pomocą obowiązkowej rezerwy finansowej, wysokości stopy dyskontowej oraz polityki otwartego rynku. Rada Polityki Pieniężnej wyznacza stopień w jakim banki muszą posiadać rezerwę obowiązkową. Generalnie banki mogą posiadać na swoich kontach wyższe limity rezerw, natomiast nie mogą schodzić poza minimum jakie zostało określone przez Bank Centralny. Obowiązek utworzenia obligatoryjnej rezerwy finansowej przez banki komercyjne wynika z faktu, że banki komercyjne maja zdolność tworzenia dodatkowej siły nabywczej n rynku pieniężnym, co mogłoby w pewnych okresach kolidować z polityka banku centralnego. Na przykład jeśli jest sytuacja w której wkład w banku komercyjnym wynosi sto milionów złotych, a obowiązkowa rezerwa wynosi dziesięć procent czyli dziesięć milionów, wówczas obniżenie obowiązkowej rezerwy tylko o jeden procent zwalnia jeden milion złotych i stwarza możliwość swobodnego dysponowania nią na działalność kredytowa banku. Zwiększenie obowiązkowej rezerwy finansowej o jeden procent, do na przykład jedenastu procent będzie się równało zmniejszeniu dopływu pieniądza do obiegu. Ta metoda regulacyjna została upowszechniona przez banki dopiero po drugiej wojnie światowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.