Na czym polega sekurytyzacja

Sekurytyzacja jest to można powiedzieć całkiem nowe zjawisko na rynku finansowym. Sekurytyzacja polega na przekształceniu wierzytelności pieniężnych w papier wartościowy, którego wykup jest zabezpieczony przez te wierzytelności. Zazwyczaj jest to związane z wierzytelnościami, które wynikają z umowy pożyczki lub umowy kredytowej. Zjawisko sekurytyzacji w Polsce spotyka się z pewnymi wątpliwościami prawnymi. Do takich wątpliwość i zalicza się na przykład publiczny obrót wierzytelnościami. Nie ma wtedy można powiedzieć tajemnicy bankowej. Zgodnie z wymogami prawa europejskiego wszystkie kwestie sporne powinny być z biegiem czasu usunięte. Proces sekurytyzacji ma miejsce wtedy, gdy powstałe wierzytelności, przynoszą dłużnikowi korzyść majątkową w postaci określonych środków pieniężnych z majątku pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy. W dalszej kolejności dochodzi do zgrupowania wierzytelności . Ten proces nazywa się wówczas pooling. Z całej grupy wybiera się określoną grupę wierzytelności o podobnych cechach, takich jak na przykład rodzaj, świadczenia czy też terminy. Grupowania wierzytelności może dokonać wierzyciel pierwotny, który zawarł umowę pożyczki lub kredytu. Często ma miejsce sytuacja w której wierzyciel pierwotny przenosi określone wierzytelności na tak zwaną osobę trzecią, która zawodowo zajmuje się czynnościami grupowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.