Majątek Skarbu Państwa

Zgodnie z ustawą z dnia ósmego sierpnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku na urząd Ministra Skarbu został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa. Ewidencja ta musi być prowadzona przez użytkowników majątku Skarbu Państwa do których zalicza się jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, Agencje Budowy i Eksploatacji Autostrad. Ewidencja zbiorcza mienia skarbu Państwa musi być także prowadzona przez jednostki, którym powierzono składniki mienia Skarbu Państwa do których zalicza się Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, wojskowa agencje Mieszkaniową, Agencję Mienia Wojskowego oraz Agencję Prywatyzacji. Pewne element, które wchodzą w skład majątku skarbu Państwa, takie jak grunty, drogi i mosty, melioracje i urządzenia wodne oraz zasoby naturalne, ewidencjonowane są jedynie w wyrazie ilościowym. Wartościowanie tych składników może jedynie opierać się na przybliżonym ich oszacowaniu. Zbiorowa ewidencja majątku skarbu Państwa w zasadzie nie jest prowadzona. Ogranicza się ona jedynie do zbierania danych ewidencji szczegółowych, według stanu na koniec danego roku kalendarzowego. Dane te są prezentowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa w corocznym sprawozdaniu o stanie mienia Państwa, które jest przedkładane Radzie Ministrów i z jej upoważnienia Sejmowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.