Kto ustala budżet państwa

Budżet państwa jest to plan gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych państwa jako podmiotu władzy uchwalonym na okres jednego roku w formie ustawy budżetowej. Projekt budżetu państwa jest uchwalany przez Radę Ministrów i przedkładany Sejmowi Senatowi do piętnastego listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ustawa budżetowa określa dochody budżetu państwa w podziale na ważniejsze źródła, wydatki w podziale na części i działy, podział kwot budżetów wojewodów na działy i województwa. Dodatkowo ustawa budżetowa musi określić wydatki budżetu państwa na zadania zlecone gminom, nadwyżkę lub niedobór budżetu państwa. W ustawie budżetowej muszą znaleźć się także kwoty związane z subwencją ogólną dla gmin oraz kierunki prywatyzacji i przeznaczenie środków uzyskanych z tego tytułu. Ustawa budżetowa musi zawierać zestawienie dochodów i wydatków państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej, plany dochodów i wydatków państwowych funduszów celowych, a także niekiedy limity etatów, o ile maja one mieć charakter dyrektywny. W toku wykonywanych zadań budżetu następuje realizacja podstawowych zadań państwa. Charakterystyczną cechą wykonywania budżetu jest jego zdekoncentrowanie, z tym, że odbywa się ono pod nadzorem i kierunkiem organów wyższego stopnia. Organy, które wykonują budżet dzieli się standardowo na cztery grupy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.