Kim był Milton Friedman

Milton Friedman jest to amerykański ekonomista, który jest ściśle związany z kierunkiem ekonomicznym jaki nazywa się monetaryzm. Jako ekonomista Milton Friedman opowiadał się w zdecydowany sposób za ideą wolnego rynku. Jego zdaniem inflacja jest to typowe zjawisko o genezie pieniężnym, bowiem gdy następuje zmiana nominalnej podaży pieniądza to mamy do czynienia z identycznymi zmianami poziomu cen. Zgodnie z tą teorią wzrost zasobów pieniężnych powinien być utrzymywany w stałych rozmiarach, które są zgodne z faktycznym i rzeczywistym stanem gospodarki. Milton Friedman jest także twórcą teorii konsumpcji. Zgodnie z tą teorią relacja między stałą konsumpcją i stałym dochodem jest niezmienna, albowiem ludzkość określa wielkość swych wydatków konsumpcyjnych nie względem bieżących dochodów, lecz względem dochodu jaki planuje uzyskiwać w dłuższym okresie. Teoria konsumpcji jest także nazywana teorią stałego dochodu. Według tej teorii należy podzielić dochody konsumentów na stałe w dłuższym okresie oraz dochody przejściowe. Teoria stałego dochodu jest bardzo często przeciwstawiana teorii Keynesa, która mówi, ze w miarę wzrostu dochodu spada skłonność do konsumpcji. Według Miltona Friedmana można mówić o takiej sytuacji jedynie wtedy kiedy mówimy i rozpatrujemy sytuację w oparciu o dochód przejściowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.