Jak napisać biznes plan

Jak napisać biznes plan

Każdy szanujący się przedsiębiorca posiada biznes plan swojej firmy. Jest to dokument, przygotowywany po to, by opisać projekt biznesowy, czyli zazwyczaj jakiś produkt lub usługę oraz sposób jego wprowadzenia na rynek i, co równie ważne, pomysł na finansowanie całej operacji. Zawiera szczegółowy opis wszystkich inwestycji, które należy przeprowadzić oraz tych, które już są w trakcie realizacji. Dobry biznes plan powinien odpowiadać na cztery podstawowe pytania: kto, co, jak i za ile. Formułuje nadrzędny cel, jaki ma przyświecać przedsięwzięciu, w prognozowanym okresie, zazwyczaj od roku do kilku lat. Formułuje też sposoby osiągnięcia tego celu, w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji firmy, danej branży na rynku i w miarę możliwości całej gospodarki. Najtrudniejszym do oszacowania a jednocześnie najistotniejszym elementem przy tworzeniu biznes planu jest prognoza finansowa dla danego projektu – czyli ocena, czy inwestycja się zwróci. Biznes plan jest w swojej strukturze rzeczywistą oceną danej firmy, określając szczegółowo i realnie jej potencjał oraz szanse i zagrożenia mogące mieć na nią wpływ. Tworzenie go ma na celu określenie konkretnych działań marketingowych, reklamowych i wreszcie sprzedażowych. Biznesplan jest uporządkowaną i opartą na realiach i prawach rynku wizją rozwoju firmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.