Jak można prognozować ceny

Za pomocą dwóch sposobów można prognozować przyszłe ceny akcji na rynku papierów wartościowych. Pierwszy sposób opiera się na analizie technicznej drugi natomiast opiera się na analizie fundamentalnej. Analiza fundamentalna ma za zadanie dokonania oceny danych ekonomicznych spółki. Na podstawie uzyskanych danych określa się przyszłą wartość jej akcji. Do podstawowych narzędzi analizy fundamentalnej zalicza się bilans, rachunek przepływów finansowych, rachunek wyników oraz wskaźniki finansowe. Do wskaźników finansowych zalicza się wskaźniki rentowności, wskaźniki marży, wskaźniki zysku, wskaźniki zyskowności majątku, wskaźniki technicznej dźwigni finansowej, wskaźniki pokrycia majątku kapitałem własnym i wskaźniki struktury długu. Na podstawie tych elementów wylicza się teoretyczną cenę akcji. Analiza techniczna z kolei opiera się na analizie wykresów kursów i obrotów. Przyjmuje się tutaj założenie, że zjawiska na giełdzie przebiegają zbyt szybko aby zjawiska ekonomiczne spółki mogły mieć jakiś wpływ na ceny prezentowanych przez nie walorów. Analitycy techniczni zdecydowanie większą wagę poświęcają na analizowanie zachowań psychospołecznych inwestorów, które mają miejsce na skutek samych zjawisk na giełdzie. Podstawowe narzędzie analizy technicznej to analiza jakościowa i analiza średnich zachowań innych wskaźników giełdowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.