Jak działa doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe jest czynnością, która obejmuje swoim zakresem udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych. Dodatkowo czynności doradztwa podatkowego obejmują prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie. Doradztwo podatkowe to także sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Czynności związane z doradztwem podatkowym mogą być wykonywane jedynie przez podmioty do tego uprawnione. Podmiotami uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z doradztwem podatkowym są osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów oraz osoby prawne, które zostały uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego. Ustawa z dnia piątego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku o doradztwie podatkowym, ujmuje całkowicie zakres przedmiotowy doradztwa podatkowego. Za czynności związane z doradztwem podatkowym nie uważa się na przykład czynności, które polegają jedynie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bądź innych ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.