Dobro w ujęciu ekonomicznym

Dobro w ujęciu ekonomicznych jest związane z potrzebami ludzkimi. Rozróżnia się dobra materialne, inaczej mówiąc przedmioty i usługi, które służą zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Generalnie dobra materialne są wytwarzane dzięki wykorzystaniu odpowiednich zasobów. Wyróżnia się zasoby naturalne, do których zalicza się ziemię i bogactwa naturalne, zasoby ludzkie, w skład których wchodzi praca i przedsiębiorczość oraz zasoby przetworzone, do których zalicza się środki produkcji i kapitał. W ekonomii stosuje się również podział na dobra komplementarne, takie jak na przykład mieszkania i meble oraz dobra substytucyjne, do których można zaliczyć na przykład masło naturalne i margarynę. Z kolei dobra finalne odpowiadają pojęciu dóbr nabytych przez ostatecznego użytkownika. Mogą to być zarówno dobra konsumpcyjne, które zostały zakupione przez gospodarstwo domowe lub też dobra kapitałowe, które bardzo często są nazywane dobrami inwestycyjnymi i są one z kolei nabywane przez przedsiębiorców. Dobra pośrednie obejmują swoim zakresem te wszystkie dobra, które zostały częściowo przetworzone i służą do dalszego wytwarzania dóbr finalnych. Doskonałym przykładem dóbr pośrednich są materiały hutnicze lub deski. Produkty, które służą zaspokojeniu potrzeb ludzkich, do których zalicza się na przykład powietrze nazywane są dobrami wolnymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.