Co to są ulgi inwestycyjne

Ulgi inwestycyjne są to takie ulgi, które przysługują podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą nie związaną z rolnictwem. Prawo pozwalające na odliczenie wydatków inwestycyjnych posiada również wspólnik spółki cywilnej, jawnej i komandytowej. Jeżeli w umowie nie jest zawarte, to przyjmuje się, że udziały wspólników w poniesionym wydatku inwestycyjnym są równe. Jako podstawowy warunek, który jest wymagany, aby można było odliczyć ulgę inwestycyjną przyjmuje się ustalenie dochodu osoby fizycznej Są to zarówno księgi rachunkowe i podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Kolejny warunek, jaki musi być spełniony, gdy osoba fizyczna chce skorzystać z możliwości do ulgi inwestycyjnej jest związany z opodatkowaniem tej osoby za pomocą powszechnej skali podatkowej. Prawa do skorzystania z ulgi inwestycyjnej nie mają osoby, które są opodatkowane podatkiem dochodowym w formie zryczałtowanej. Wydatek inwestycyjny to faktycznie poniesiony w roku podatkowym wydatek, który nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszony o naliczony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy- jeżeli podatki te podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług. Skorzystanie z ulgi inwestycyjnej jest możliwe jedynie w roku podatkowym, w którym nastąpiło przeniesienie własności składników majątkowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.