Co to jest monetaryzm

Monetaryzm jest to kierunek związany z teoretycznym ujęciem w ekonomii. Monetaryzm jako taki przyjmuje, że w długim okresie czasu i przy niezmienionych innych zmiennych, wzrost ilości pieniądza wywołuje proporcjonalny wzrost cen i plac, a nie produkcji i zatrudnienia. Na tej podstawie można powiedzieć, że zwiększenie podaży pieniądza jest ściśle związane z sytuacją w której występuje inflacja. Tak więc, zwiększenie podaży pieniądza warunkuje wystąpienie inflacji. Monetaryzm wywodzi się z tak zwanej ilościowej teorii pieniądza, która została opisana przez Adama Smitha, a w dalszej kolejności rozwinięta przez D. Ricardo. Propagatorzy monetaryzmu w obecnych czasach twierdzą, że bank centralny w przypadku kiedy następuje załamanie się koniunktury, nie powinien podejmować działań, które wpłynęłyby na zatrzymanie tego procesu. Nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której zostałaby obniżona stopa procentowa i wyemitowana dodatkowa ilość pieniądza. Takie podejście jest z gola całkowicie przeciwstawne podejściu keynesistów. Monetaryści zakładają, że działania takiego typu są działaniami, które sprzyjają wystąpieniu inflacji i są bardzo szkodliwe dla stanu gospodarki w dłuższej perspektywie czasowej. Działania te jeśli podejmowane są w odwrotny sposób, również przyczyniają się do wystąpienia pogorszenia stanu gospodarki. Gdy jest dobra koniunktura to tak samo bank centralny nie powinien podejmować żadnych działań, które wpływałyby na gwałtowne ograniczenie podaży pieniądza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.