Co to jest dokumentacja

Co to jest dokumentacja

Dokumentacja księgowa jest to zbiór dokumentów w których każda operacja gospodarcza jest dokumentem dowodowym potwierdzającym jej dokonanie. Dowód związany z dokumentacją księgową jest podstawą do zapisów w księgach rachunkowych i następnie dowodem księgowym. To właśnie zbiór wszystkich dowodów księgowych tworzy dokumentację księgową. Zwykle rozróżnia się dowody księgowe, które są również zwane dowodami źródłowymi, którymi są dowody księgowe obce, dowody księgowe własne i dowody księgowe wewnętrzne. Dowody księgowe obce są to wszystkie dokumenty otrzymane od kontrahentów, dowody księgowe własne są to dowody księgowe, które są przekazywane w oryginale kontrahentom, z kolei dowody wewnętrzne są to dowody, które dotyczą operacji wewnątrz jednostki. Podstawą zapisów księgowych mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe w formie zbiorczej, korygującej, zastępczej i rozliczeniowej. Dowody księgowe zbiorcze służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. W sytuacji w której istnieje uzasadniony brak możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, które zostają sporządzone przez osoby dokonujące tych operacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.