Archive for the ‘pojęcia ekonomiczne’ Category

Co to jest przetarg

Co to jest przetarg

W dokładnym znaczeniu przetarg jest to forma zbierania i sposób wyboru dostawcy w drodze pewnego rodzaju konkursu, który jest organizowany przez przedsiębiorstwo, instytucję albo organizację państwową lub samorządową. Ogłoszenie przetargu ma na celu uzyskanie jak najbardziej atrakcyjnych warunków dostawy towarów lub też wykonania pewnych robot. Nabywcy w głównej mierze zależy na wyborze jak najlepszego pod […]

Łączenie się przedsiębiorstw

Łączenie się przedsiębiorstw

Połączenie spółek jest to operacja, która jest przeprowadzona w celu połączenia ze sobą przedsiębiorstw. Połączenia mogą być dokonane przez dwie lub więcej spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Nie może mieć miejsca sytuacja w której dochodzi do połączenia na przykład spółki z ograniczona odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. Połączenie spółki może być dokonane poprzez przeniesienie […]

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony 20 sierpnia 1997 roku, na mocy ustawy. Krajowy Rejestr sadowy w skrócie KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru dłużników niewypłacalnych. Za prowadzenie rejestru w systemie informatycznym odpowiedzialne zostały sady rejonowe, które maja swoja siedzibę w […]

Jak działa marketing

Jak działa marketing

Marketing jest związany z zintegrowanymi działaniami, które zmierzają do coraz lepszego opanowania rynku i spowodowania wzrostu sprzedaży produktów i usług. Działania marketingowe obejmują badanie preferencji klientów, budowę dobrego wizerunku firmy, tak zwanego imagu oraz dostosowanie procesów wytwórczych, dystrybucji i finansowania do potrzeb rynku. Marketing to zapewnienie sprawnych sprężeń między sferą konsumpcji a procesami ukierunkowanymi na […]

Przechowywanie zapasów i towarów

Przechowywanie zapasów i towarów

Głównym celem tworzenia magazynów handlowych jest stworzenie warunków do gromadzenia i przechowywania zapasów towarów. Wyłączając odbiór i przechowywanie towarów, służby związane z magazynem, wykonują czynności, które są związane z wydawaniem towarów odbiorcom lub przesłaniem i transportem towarów według harmonogramu do sklepów. Bardzo często z wydawaniem towarów łączy się konieczność kompletowania towarów pochodzących z dostaw od […]

Koszty własne przedsiębiorstwa

Koszty własne przedsiębiorstwa

Klasyfikacja kosztów własnych przedsiębiorstwa mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Generalnie mogą one być sprowadzone do trzech zasadniczych układów. Pierwszy układ to układ rodzajowy, drugi układ to układ funkcjonalny, który jest związany z miejscem powstania towaru, a trzeci układ jest związany z kalkulacją. Poszczególne układy można scharakteryzować ze względu na koszty ewidencyjno – organizacyjne. Układ […]

Jak skalkulować koszty

Jak skalkulować koszty

Kalkulacja kosztów są to obliczenia, które prowadzą do ustalenia jednostkowego kosztu wyrobu. Celem kalkulacji, oprócz ustalenia kosztu jednostki wyrobu, jest również stworzenie podstawy do ustalenia ceny wyrobu, wysokości zysku oraz umożliwienia analizy kosztów. Zaleca się aby kalkulacja kosztów była przeprowadzona przed przystąpieniem do produkcji danego towaru. Wtedy taka kalkulacja kosztów nazywa się kalkulacją wstępną. Gdy […]

Służby zbytu w przedsiębiorstwie

Służby zbytu w przedsiębiorstwie

Realizacja dostaw zamówionego towaru jest zaliczana do podstawowej funkcji służb zbytu w przedsiębiorstwie. Z chwilą kiedy następuje wydanie wyrobów bezpośrednio odbiorcy lub przewoźnikowi w celu dostarczenia ich odbiorcy albo do miejsca wskazanego przez odbiorcę. Dostawca towaru może również dostarczyć towar za pomocą własnego środka transportu. Sposób dostawy jest związany z różnymi cenami za wyroby, gdyż […]

Co to jest dokumentacja

Co to jest dokumentacja

Dokumentacja księgowa jest to zbiór dokumentów w których każda operacja gospodarcza jest dokumentem dowodowym potwierdzającym jej dokonanie. Dowód związany z dokumentacją księgową jest podstawą do zapisów w księgach rachunkowych i następnie dowodem księgowym. To właśnie zbiór wszystkich dowodów księgowych tworzy dokumentację księgową. Zwykle rozróżnia się dowody księgowe, które są również zwane dowodami źródłowymi, którymi są […]

Rodzaje asortymentu towarowego

Rodzaje asortymentu towarowego

Termin asortyment towarowy jest związany z odpowiednio zestawionym zbiorem różnego rodzaju towarów, które znajdują się w danej jednostce handlowej lub produkcyjnej. Zestaw towarów, które są wytwarzane przez poszczególne zakłady produkcyjne jest określany jako asortyment produkcyjny. Asortyment produkcyjny jest w głównej mierze uzależniony od profilu wytwórczego danego zakładu. Jest to uzależnione od stosowanej technologii, surowców i […]