Bankowe postępowanie ugodowe

Bankowe postępowanie ugodowe jest to inaczej mówiąc forma w jakiej można przeprowadzić restrukturyzację finansową przedsiębiorstwa i banków. Zgodnie z założeniami bankowego postepowania ugodowego ma miejsce sytuacja w której dochodzi do zawarcia tak zwanej ugody bankowej między dłużnikiem a wierzycielami. Niemniej zobowiązania dłużnika wobec banku muszą być w wysokości co najmniej dziesięciu procent wszystkich zobowiązań dłużnika. Dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań wobec banku, lub też istnieją przesłanki do stwierdzenia, że nie będzie w stanie spłacać swoich długów w przyszłości , składa wniosek do banku, o bankowe postępowanie ugodowe. We wniosku jest zawarta propozycja programu polegającego na uzdrowieniu swojej gospodarki, zaś wierzyciele zobowiązują się do wsparcia działań dłużnika poprzez na przykład odroczenie terminów płatności długów, obniżenia oprocentowania wierzytelności, zaniechania naliczania oprocentowania w określonym czasie od całości lub też od części wierzytelności. Dodatkowo wierzyciele mogą rozłożyć w czasie spłatę odsetek i kapitału, umorzyć część lub całość wierzytelności lub też udzielić dłużnikowi nowych pożyczek, kredytów lub gwarancji kredytowych. Bankowym postepowaniem ugodowym nie mogą być objęte wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych lub ze stosunku pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.